Sistem Akidah Agama Islam

Akidah berasal dari kata aqada yang artinya ikatan dua utas tali dalam satu buhul sehingga menjadi tersambung. Akidah berarti pula janji karena janji merupakan ikatan kesepakatan antara dua orang yang mengadakan perjanjian. Akidah menurut terminologi adalah sesuatu yang mengharuskan hati membenarkannya, yang membuat jiwa tenang dan menjadi kepercayaan yang bersih dari kebimbangan dan keraguan. Pengertian akidah menurut al-Quran adalah keimanan kepada Allah SWT yakni mengakui kemujudan-Nya. Dengan demikian akidah Islam adalah kepercayaan dan keyakinan terhadap Allah sebagai Rabb dan Ilah serta beriman dengan nama-nama-Nya dan segala sifat-sifat-Nya juga beriman dengan adanya malaikat, kitab-kitab, para Rasul, hari akhirat dan beriman dengan takdir Allah entah itu baik maupun buruk juga segala apa yang datang dari Allah. Akidah dalam Islam disebut Iman, ia bukan hanya berarti percaya melainkan keyakinan yang mendorong seorang muslim untuk berbuat. Akidah sebagai fundamen utama ajaran Islam bersumber pada al-Quran dan Sunnah karena dalam hal yang berkaitan dengan keyakinan tidak seluruhnya dapat ditemukan oleh kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Kerangka iman yang mendasari seorang muslim dalam ajaran Islam ada enam

Pornografi menurut Perspektif Islam

Porno (cabul): adalah segala hal (grafik, aksi, suara) yang mampu menaikan nafsu birahi seseorang yang berkenaannya. Jadi porno merupakan salah satu perangsan nafsu manusia. Kita mengenal hawa nafsu dalam berbagai bentuk, nafsu sex, nafsu makan, nafsu minum, nafsu marah, nafsu ambisi, dan nafsu-nafsu lainnya. Nafsu merupakan salah satu sifat kodrati yang dimiliki semua manusia hidup. Apakah nafsu hanya dimiliki oleh orang sadar? Ternyata tidak, nafsu merupakan instinc manusia. Jadi orang gila pun tetap mempunyai hawa nafsu

Islam Masa Muhammad ke Turki Otoman

Islam muncul di Jazirah Arab pada kurun ke-7 masehi ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah SWT. Setelah kematian Rasullullah SAW, kerajaan Islam berkembang sejauh Samudra Atlantik di Barat dan Asia Tengah di Timur. Lama-kelamaan umat Islam berpecah dan terdapat banyak kerajaan-kerajaan Islam lain yang muncul. Namun demikian, kemunculan kerajaan-kerajaan Islam seperti kerajaan Umayyah, kerajaan Abbasiyyah, kerajaan Turki Seljuk, Kekhalifahan Ottoman, Kemaharajaan Mughal India, dan Kesultanan Melaka telah menjadi kerajaaan yang terkuat dan terbesar di dunia.

Akhlaq Tercela menurut Islam

Akhlaq merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Kedudukannya merupakan salah satu pilar utama agama Islam di samping Akidah dan Syari’ah. Rasulullah SAW, tugasnya diutus oleh Allah SWT adalah untuk menyempurnakan akhlaq manusia. Sebagai contoh kongkrit, Allah menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan atau Utswatun Hasanah. Sehingga semua perangainya yang baik patut dicontoh oleh umat manusia. Akhlaq menunjukan sesuatu yang benar atau salah dilakukan oleh setiap manusia. Akhlaq merupakan salah satu anugerah yang diberikan Allah untuk manusia. Dengan akhlaq, manusia dibedakan terhadap makhluk-makhluk lainnya. Oleh karena itu, bagi manusia yang memiliki akhlak yang mulia, maka kedudukannya akan tinggi di hadapan Allah. Sedangkan yang akhlaqnya buruk, kedudukannya bisa disamakan dengan binatang. Akhlaq meliputi seluruh kegiatan manusia. Yaitu akhlaq terhadap Allah dan Rasulnya, Akhlaq terhadap sesama manusia, terhadap diri sendiri, dan terhadap sesama makhluk Allah.

Makna dan Sejarah Agama Islam

Berikut ini adalah Makalah yang diperuntukan bagi mata kuliah MPK Agama Islam. Kuliah yang berbobot 2 sks ini, memberi kita pemahaman agama dari sudut yang berbeda. Agama dilihat dari berbagai sudut pandang, bahkan kita pun tidak diwajibkan mengambil kuliah yang agama kita sendiri. Boleh saja ambil mata kuliah yang agama berbeda. Karena kuliah ini bukan […]

Kajian Akhlaq dalam Agama Islam

Akhlak dapat dirumuskan sebagai suatu sifat atau sikap keperibadian yang melahirkan tingkah laku perbuatan manusia, dalam usaha membentuk kehidupan yang sempurna berdasarkan kepada prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Allah. Dengan kata lain, akhlak ialah suatu sistem yang menilai perbuatan lahir dan batin manusia baik secara individu, kumpulan dan masyarakat dalam interaksi hidup antara manusia dengan […]